Acte de identitate

Din când în când ne schimbăm vârsta, numele, domiciliul sau pur şi simplu avem parte de momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior greşit şi ne-a lăsat fără ele. În alte cazuri, autoritatea locală decide să modifice numele străzii pe care avem domiciliul.

În plus, din anul 2007, cartea de identitate ţine loc şi de paşaport în Uniunea Europeană iar datorită faptului că fiecare dintre noi suntem unici în această ţară – aspect ce poate fi dovedit, în principal, cu acest document personal – ajungem de câteva ori în viaţă în ipostaza de a fi nevoiţi să solicităm un act de identitate sau să îl înlocuim pe cel vechi, pierdut sau distrus.

În sensul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2005, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.

Actul de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință a titularului.

Termenul de valabilitate al cărții de identitate este:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
 • După împlinirea vârstei de 25 ani ;
  • Cărțile de identitate emise până la data de 02.08.2021 sunt valabile până la data expirării dar nu mai mult de 03.08.2031;
  • Cărțile de identitate emise până la data de 02.08.2021 pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani sunt valabile până la data expirării;
  • Cărțile de identitate emise după data de 02.08.2021 sunt valabile până la data 03.08.2031;

Termen de solutionare pentru eliberarea actului de identitate

 • Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la SPCLEP Turda . În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful SPCLEP.
 • Termenul efectiv de eliberare a cărților de identitate la nivelul SPCLEP Turda este de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
 • În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la art.2 (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examane, efectuarea unor operațiuni notariale /bancare/ poștale etc), acesta se va adresa conducerii instituției (șefului de serviciu), va depune o cerere și va prezenta documente în susținere, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia.
 • Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate în care s-a înscris mențiunea privind stabilirea reședinței la nivelul SPCLEP Turda este de 5 zile lucrătoare.

Legislaţie aplicabilă pe linie de Evidenta Persoanei si Stare Civilaa

 • O.G. nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
 • Ordonanţa de Urgenţă 97/ 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
 • Hotărârea nr. 295 din 10 Martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil.
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată;
 • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată;
 • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat