Eliberare act identitate la schimbare domiciliu din strainatate in Romania

ACTE NECESARE la SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

1. CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România – se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei, se completează cu majuscule și va fi semnată în fața lucrătorului de la ghișeu.
2. CERTIFICATUL DE NAŞTERE original;
3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz original;
4. CERTIFICATUL DE DIVORȚ/ HOT. JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / IREVOCABILĂ;

În cazul în care solicitantul nu poate prezenta certificatul de divorț/hotărârea de divorț, dovada statutului și după caz a numelui de familie se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiune de divorț-original și copie xerox.

În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

5. EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original

Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

6. CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 RON se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situate în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj;
7. PAȘAPORTUL ROMÂNESC valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie; în situaţia în care solicitantul nu poate prezenta paşaportul românesc în care este înscris domiciliul în străinătate ori certificatul de cetăţenie română, întrucât l-a pierdut sau i-a fost furat, personalul S.P.C.L.E.P. efectuează verificări în R.N.E.P.S. şi, după caz, solicită D.G.P. efectuarea de verificări pentru a se stabili dacă este sau nu cetățean român precum și informații cu privire la data și țara în care acesta și-a stabilit domiciliul
8. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie

NOTĂ
Dacă solicitantul nu prezintă unul din documentele mai sus menționate, acesta va da o declarație în fața lucrătorului de evidență a persoanelor, din care să rezulte motivul pentru care nu le mai deține.
Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române sau de misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României din străinătate.
Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române solicită, înainte de a depune cererea pentru eliberarea actului de identitate, transcrierea/înscrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori în condiţiile Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În situaţia în care numai unul dintre părinţi își schimbă domiciliul din străinătate în România, împreună cu copiii minori, este necesară prezentarea copiei, tradusă şi legalizată, a hotărârii judecătoreşti definitivă/irevocabilă prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care își schimbă domiciliul în România sau consimţământul celuilalt părinte, dat în faţa personalului consular de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia privind consimțământul va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
La primirea cererii, personalul S.P.C.L.E.P. comunică solicitantului care, la data depunerii cererii, a făcut dovada cetăţeniei cu paşaport românesc, faptul că, la înmânarea actului de identitate, este necesar să prezinte paşaportul cu menţionarea țării de domiciliu și, după caz, pașapoartele copiilor declaraţi pe cerere. La data înmânării actului de identitate, lucrătorul S.P.C.L.E.P. anulează paşaportul titularului cu menţionarea țării de domiciliu şi după caz, pașapoartele copiilor, pe care le restituie solicitantului sau, după caz, solicită celui în cauză o declaraţie din care să rezulte motivele pentru care nu poate prezenta paşaportul său/pașapoartele copiilor.
În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;
DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:
 poliţistului de siguranţă publică;
 notarului public;
ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
 la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);
Actul de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată.