Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumiri strazii sau a renumerotari imobilului

Din când în când autoritatea locală decide să modifice numele străzii ori renumerotează imobilele unde ai domiciliul. În asemenea cazuri putem să ajungem câteodată, în viaţă, în ipostaza de a fi nevoiţi să ne facem un nou act de identitate.
Este important să ştii că atunci când intervine schimbarea denumirii străzii, ori schimbarea renumerotării imobilelor nu trebuie să depăşesti 15 zile de la momentul producerii acestor modificări până să soliciţi un nou act de identitate.

În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la:
• SCHIMBAREA DENUMIRII STRĂZII,
• SCHIMBAREA RENUMEROTĂRII IMOBILELOR

ACTE NECESARE pemtru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzii sau renumerotare imobile

  1. CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate  se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei se completează cu majuscule și va fi semnată în fața lucrătorului de la ghișeu;
  2. CERTIFICATUL DE NAŞTERE original;
  3. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz original;
  4. CERTIFICATUL DE DIVORȚ / HOT. JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / IREVOCABILĂ – original;

În cazul în solicitantul nu poate prezenta certificatul de divorț/hotărârea de divorț, dovada statutului și după caz a numelui de familie se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiune de divorț-original.

  1. EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original

Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

NOTĂ

  În cazul schimbării denumirii sau rangul localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor, actul de identitate trebuie să reflecte domiciliul statornic al persoanei, de aceea în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situații, cetăţeanul este obligat să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.

 Cheltuielile pentru schimbarea actelor de identitate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerătării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităților administrativ-teritoriale se suportă de la bugetele unităților administrativ teritoriale respective.

    În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

   DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţarăcu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

  • poliţistului de siguranţă publică;
  • notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  • la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

Actul de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată;