Eliberarea actului de identitate provizoriu

ACTE NECESARE ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORIE

1. CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei se completează cu majuscule și va fi semnată în fața lucrătorului de la ghișeu;
2. ACTUL DE IDENTITATE (actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document);
3. CHITANȚA ÎN VALOARE DE 1 LEU se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj;
4. 3 FOTOGRAFII 3/4cm, cu banda albă de 7 mm la baza;
5. Documentele care pot fi prezentate, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei şi a domiciliului (documente in original);

NOTĂ
Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când solicitantul nu poate prezenta unul sau mai multe dintre următoarele documente:
a) certificatul de naștere;
b) certificatul de căsătorie;
c) certificatul/hotărârea de divorț;

În situația persoanelor care locuiesc într-un imobil cu destinație de locuință și nu pot prezenta documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie adresa ultimului domiciliu cu care solicitantul figurează înregistrat în R.N.E.P. la data depunerii cererii, dacă în urma verificărilor efectuate în teren de către lucrătorii poliției se constată că locuiesc efectiv la adresă.

Pentru persoanele din categoria celor lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, ori pentru care nu locuiesc la adresa declarată, precum și cele care nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinație de locuință, în rubrica „domiciliu“ din cartea de identitate provizorie se înscrie localitatea sau, după caz, sectorul municipiului București unde a fost identificată persoana, la data eliberării actului de identitate.Actul de identitate se eliberează numai după ce se atestă de către structura teritorială a Poliției Române că solicitantul a fost identificat pe raza de competență.

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

  • poliţistului de siguranţă publică;
  • notarului public;
  • ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:
  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  • la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

Actul de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată;

ACTE NECESARE STABILIREA REȘEDINȚEI ÎN ROMÂNIA A CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE(CIP CRDS)

 Cetățenii români domiciliați în străinătate care locuiesc temporar în România și doresc să intre în posesia unei cărți de identitate provizorii și a unei dovezi de reședință se prezintă personal la S.P.C.E.P. pe raza căruia au reședința, unde depun următoarele documente:

a) Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România;

b)Pașaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, în original, și copia filelor conținând datele personale și domiciliul;

c) Certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate/ eliberat de oficiile de stare civilă române, original;

d) Certificatul/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în original;

Dacă cetățeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

e)Dovada adresei de reședință din România, original;

f) Chitanța în valoare de 1 RON se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situat în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj;g) 3 fotografii 3/4cm, cu banda albă de 7 mm la baza;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

   DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţarăcu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

  • poliţistului de siguranţă publică;
  • notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

  • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  • la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);