Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Este important să ştii dacă actul de identitate se apropie de limita de expirare, îl poţi schimba doar în ultimele 6 luni de valabilitate dar nu trebuie să depăşesti ultimele 15 zile ale termenului de valabilitate.

Te invităm să cunoşti ce trebuie să faci la EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE a actului de identitate,

ACTE NECESARE la EXPIRARE sau PRESCHIMBAREA BULETINULUI DE IDENTITATE

 1. CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate  se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei, se completează cu majuscule și va fi semnată în fața lucrătorului de la ghișeu;
 2. ACTUL DE IDENTITATE (actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document);
 3. CERTIFICATUL DE NAŞTERE original;
 4. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz original ;
 5. CERTIFICATUL DE DIVORȚ/ HOT. JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / IREVOCABILĂ;
 6. EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original

Extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

 1.  CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 RON se achită la Biroul Unic al Serviciilor Publice, situate în mun.Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, jud.Cluj;

 NOTĂ  

În cazul în care solicitantul nu poate prezenta certificatul de divorț/hotărârea de divorț, dovada statutului și după caz a numelui de familie se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiune de divorț-original.

În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

     DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţarăcu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 • poliţistului de siguranţă publică;
 • notarului public;

ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 • la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 • la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată – unde este cazul);

Solicitanții sub 18 ani vor fi însoțiți de un părinte sau de  reprezentantul legal.

Actul de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat poate fi preschimbat cu cel mult 180 de zile înainte de data expirării dar nu mai puțin de 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;

Actul de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată.