Transcrierea certificatului de casatorie emis in strainatate

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA CĂSĂTORIE, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de căsătorie la Primăria de domiciliu.

A T E N Ţ I E cetăţenii care nu declară/ înregistrează, în termenul legal, căsătoria pot fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 –200 lei

1. Ce trebuie făcut în străinătate
după încheierea căsătoriei la autorităţile competente din străinătate
certificatul/ extrasul de căsătorie va cuprinde, obligatoriu, datele celor doi soţi (data şi locul naşterii, precum şi numele părinţilor – dacă este posibil);
IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de căsătorie, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale celor 2 soţi. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
certificatul/ extrasul de stare civilă va fi SUPRALEGALIZAT, pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă informaţii referitoare la SUPRALEGALIZARE)
Cum? în străinătate, pe certificatul de căsătorie, se aplică o ştampilă (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe),

2. Ce trebuie facut in Romania
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.E.P. Cluj.

In termen de 6 luni, oricare dintre soţi – cetăţean român ori un împuternicit cu procură specială, făcută la notar în ţară (ori străinătate după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) să solicite la Primăria locului de domiciliu TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de căsătorie.

În acest sens se vor face următoarele:
LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT
se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de căsătorie, emis în străinătate;
se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de naştere, emis în străinătate, al soţului/ soţiei – cetăţean străin (dacă este cazul);
certificatul de căsătorie/ naştere din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA NOTARUL PUBLIC
se legalizează:
traducer(ea/ile)
copia certificatului/ extrasului de căsătorie (integral);
se declară, din partea ambilor soţi (în aceeaşi declaraţie notarială), dacă sunt cetăţeni români, sau numai din partea soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie (dacă în certificatul/ extrasul de stare civilă, emis în străinătate, nu se face referire la numele soţilor după căsătorie).

LA COPIATOR
se execută fotocopii de pe:
cartea de identitate al soţului/ soţiei – cetăţean român/ cetăţeni români;
paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate pentru soţul cetăţean străin;
certificatul de naştere al ambilor soţi;

Acte necesare (se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

  • Certificatul / extrasul de căsătorie multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, – SUPRALEGALIZAT – original şi copie legalizată (la notar);
  • Traducerea legalizată a certificatului/ extrasului de căsătorie, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar – original;
  • Cărţile de identitate ale soţilor (paşaport/ act identitate pentru soţul cetăţean străin);
    Certificatul de naştere al soţului/ soţiei (emis în România/ străinătate – tradus şi legalizat – dacă este cazul) – original şi copie;
  • Declaraţie notarială privind numele soţilor, după căsătorie (dacă este cazul);
  • Taxe – 50 + 2 lei = 52 lei (se achită la parter în Primărie).

Întrucât în România este interzisă BIGAMIA/ POLIGAMIA, pentru căsătoria încheiată cu un soţ provenind din ARABIA SAUDITĂ, BANGLADESH, EGIPT, EMIRATELE ARABE, INDONEZIA, IORDANIA, IRAN, LIBAN, MALDIVE, MAROC, SENEGAL, SRI LANKA, SUDAN, TUNISIA, suplimentar soţul – cetăţean străin trebuie să prezinte o declaraţie notarială supralegalizată din care să rezulte că acesta nu mai are căsătorii anterioare. În caz contrar nu se eliberează certificatul de căsătorie în România.

Locul depunerii cererii Cererea şi actele necesare transcrierii se depun  la sediul SPCLEP Turda, situat în Turda, str.Republicii, nr.24.

Adresa şi date de contact
mun.Turda, str.Republicii,  nr. 24, jud. Cluj;
nr. de telefon – 0040 264 315 140.

Program de lucru cu publicul
Program de lucru

Termen de soluţionare
transcrierea certificatului de căsătorie se soluţionează, în termen de 30 de zile;
în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi, în cererea dv., ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);
certificatul de căsătorie se ridică la sediul SPCLEP Turda, situat în Turda, str.Republicii, nr.24.

Legislaţie aplicabilă
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Legea nr. 105/ 1992, cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;

Important de ştiut
Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului
TRANSCRIE, transcriu – a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. ♦ A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenţie etc. într-un registru public special.

Cetăţenii români adresează cererea de transcriere la starea civilă a primăriei de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul.

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România depun cererea şi actele necesare transcrierii certificatului de naştere la Primăria sectorului 1 – Bucureşti.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificat de cetăţenie
Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere temporară emis de O.R.I.* depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă, procurate din străinătate la Primăria sector 1 Bucureşti.
* O.R.I. = Oficiul Român pentru Imigrări – Biroul pentru străini

Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere PERMENANENTĂ emis de O.R.I.* depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă la primăria locului de domiciliu din România.

Neconcordanţe
în situaţia în care la depunerea cererii de transcriere, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/ sau prenumele titularilor actului, faţă de starea civilă şi evidenţa persoanelor cunoscută în România, se vor prezenta documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele/ prenumele;

Cererea de transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor;
dacă se stabileşte că în certificatul/ extrasul de căsătorie emis în străinătate au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în starea civilă şi evidenţa persoanelor din România, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

Transcrierea căsătoriei în actele de stare civilă române, este posibilă numai dacă pe marginea actului de naştere nu există menţiune de căsătorie ori dacă aceasta este încetată sau desfăcută prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Este interzisă transcrierea/înscrierea certificatelor sau extraselor de stare civilă emise de autorităţile străine privind căsătoria dintre persoane de acelaşi sex ori a parteneriatelor civile încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini.