Transcrierea certificatului de deces emis in strainatate

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.
Aparţinatorul unui cetăţean român care a decedat in străinătate, ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de deces la Primăria de domiciliu al solicitantului.

A T E N Ţ I E aparţinătoriii care nu declară/ înregistrează, în termenul legal, decesul pot fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 –200 lei

1. Ce trebuie făcut în străinătate
în prima fază, urmare a morţii survenite în străinătate, se înregistrează fapta la autorităţile competente din ţara în care s-a produs decesul.
certificatul/ extrasul de deces va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele, data şi locul naşterii/ decesului persoanei precum şi numele părinţilor acestuia;
IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de deces, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale defunctului. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
certificatul/ extrasul de stare civilă va fi SUPRALEGALIZAT, pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă informaţii referitoare la SUPRALEGALIZARE).
Cum? în străinătate se aplică o ştampilă (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe),

2. Ce trebuie făcut în România
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Cluj.

aparţinătorul/ persoana interesată, în termen de 6 luni, să solicite la Primăria locului său de domiciliu TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de deces.

În acest sens se vor face următoarele:
LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT
se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de deces, emis în străinătate;
certificatul de deces din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA NOTARUL PUBLIC
se legalizează:
traducerea şi
copia certificatului/ extrasului de deces (integral)- dacă nu s-a procedat conform * ;

LA COPIATOR (XEROX)
se execută fotocopii de pe:
certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;
buletinul (cartea) de identitate/ paşaportul defunctului;
cartea de identitate a solicitantului.

Acte necesare (se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)
Dacă s-au citit cu atenţie indicaţiile de mai sus, se poate pregăti un opis cu:

  • Certificatul/ extrasul de deces multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă datele corecte ale defunctului – SUPRALEGALIZAT original şi copie legalizată (la notar);
  • Traducerea legalizată a certificatului/ extrasului de deces, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar – original;
  • Cartea de identitate privind solicitantul (original şi copie);
  • Certificatul de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) – original şi copie;
  • Buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului;

Locul depunerii cererii
cererea şi actele necesare transcrierii se depun  la sediul SPCLEP Turda, situat în Turda, str.Republicii, nr.24.

Adresa şi date de contact
mun.Turda, str.Republicii,  nr. 24, jud. Cluj;
nr. de telefon – 0040 264 315 140

Program de lucru cu publicul
Program de lucru

Termen de soluţionare
transcrierea certificatului de deces se soluţionează, în termen de 30 de zile;
în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi în cerere, ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);
pentru ridicarea certificatului de deces, transcris, este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă şi a actului de identitate/ călătorie aparţinând defunctului;
certificatul de deces se ridică la sediul SPCLEP Turda, str.Republicii, nr. 24,
* Luni-Joi orele 8:30-15.00
* Vineri 8:30-11.00

Legislaţie aplicabilă
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Legea nr. 105/1992, cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;

Important de ştiut
Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului
TRANSCRIE, transcriu – a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. ♦ A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenC›ie etc. într-un registru public special.

ATENŢIE LA NECONCORDANŢE
În situaţia în care la depunerea cererii de transcriere, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/ sau prenumele titularilor actului, faţă de starea civilă şi evidenţa persoanelor cunoscută în România, se vor prezenta documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele/ prenumele;

Cererea de transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor; dacă se stabileşte că în certificatul/ extrasul  emis în străinătate au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în starea civilă şi evidenţa persoanelor din România, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.