Transcrierea certificatului de nastere emis in stainatate

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NAŞTEREA COPILULUI, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de naştere la Primăria de domiciliu a oricăruia dintre părinţi.

1. Ce trebuie făcut în străinătate
În prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate
certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi locul naşterii etc;
IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de naştere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
certificatul/ extrasul de stare civilă se SUPRALEGALIZEAZĂ (prin ştampilă aplicată în străinătate (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe), pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă informaţii referitoare la SUPRALEGALIZARE)

2. Ce trebuie făcut în România
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Cluj.

în termen de 6 luni, tatăl ori mama copilului sau un împuternicit cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) să solicite la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de naştere

În acest sens se vor face următoarele:
LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT
traducerea în integralitate a certificatului/ extrasului de naştere, emis în străinătate;;
certificatul de naştere din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA NOTARUL PUBLIC se legalizează:
traducerea la care s-a ataşat copia certificatului/ extrasului de naştere de pe care s-a tradus (integral);
dacă la traducere nu s-a ataşat certificatul de naştere ce tocmai a fost tradus, se realizează o copie legalizată distinctă a acestuia – în acest caz la notarul public este necesară prezenţa unui traducător autorizat

LA COPIATOR ( XEROX)
se execută fotocopii de pe:
cartea de identitate a mamei şi tatălui – dacă sunt cetăţeni români; (paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin);
certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);
certificatele de naştere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).

Acte necesare (se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

Certificatul / extrasul de naştere multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele şi prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original şi copie legalizată (la notar) ;
SUPRALEGALIZAT potrivit art. 162 din Legea nr. 105/ 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat*;

Traducerea certificatului/ extrasului de naştere, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar/ în străinătate, cu apostille – original;
Cărţile de identitate ale părinţilor (paşaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini);
Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original şi copie – dacă sunt căsătoriţi, de naştere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;
Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (se face la starea civilă);

Locul depunerii cererii
Cererea şi actele necesare transcrierii se depun la sediul SPCLEP Turda, str.Republicii, nr.24.

Adresa şi date de contact
mun. Turda, str.Republicii,  nr. 24, jud. Cluj;
nr. de telefon – 0040 264 315 140

Program de lucru cu publicul
Program de lucru

Termen de soluţionare
transcrierea certificatului de naştere se soluţionează, în termen de 30 de zile;
în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi în cerere, ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);

Legislaţie aplicabilă
Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
Legea nr. 105/1992, cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;

Important de ştiut
Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului
TRANSCRIE, transcriu – a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. , A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenţie etc. într-un registru public special.

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România depun cererea şi actele necesare transcrierii certificatului de naştere la Primăria sectorului 1 – Bucureşti.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani
solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi
în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă pentru transcrierea certificatului poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii

Minorii sub 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate
solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi
depun cererea de transcriere a certificatelor de naştere la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu certificat de cetăţenie
Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere temporară emis de O.R.I.* depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă, procurate din străinătate la Primăria sector 1 Bucureşti.
* O.R.I. = Oficiul Român pentru Imigrări – Biroul pentru străini

Dacă fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere PERMENANENTĂ emis de O.R.I.* depun cererea de transcriere a certificatelor de stare civilă la primăria locului de domiciliu din România.

Neconcordanţe
În situaţia în care la depunerea cererii de transcriere, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/ sau prenumele titularilor actului, faţă de starea civilă şi evidenţa persoanelor cunoscută în România, se vor prezenta documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele/ prenumele;

Cererea de transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor; dacă se stabileşte că în certificatul/ extrasul  emis în străinătate au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în starea civilă şi evidenţa persoanelor din România, transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.